Edictionarybd
English & Bengali DictionaryBengali to Bengali Dictionary


Search Bengali Word:


Bengali - Bengali Dictionary:

অস্নাত : -অভুক্ত স্নানাহার অভাবে রুক্ষদর্শন।Related Words

অকুমার  অক্কা  অক্ষত  অখ্যাত  অগুনতি  অগ্নি  অগ্রসর  অগ্রিম  অঘ্রাত  অঘ্রান  অঙ্কিত  অঙ্গদ  অঙ্গনা  অঙ্গার  অচেনা  অচ্ছুত  অজুহাত  অজ্ঞান  অঞ্চিত  অঞ্জনা  অঞ্জলি  অদ্বৈত  অদ্ভুত  অধঃপাত  অধিগত  অধীনা  অধুনা  অধুনাতন  অধ্বরত  অধ্যশন  অধ্যাস  অধ্যায়  অনুকার  অনুতাপ  অনুদান  অনুদার  অনুনাদ  অনুপাত  অনুপান  অনুপাম  অনুবাত  অনুবাদ  অনুভাব  অনুমান  অনুযাত  অনুলাপ  অনুসার  অন্তরণ  অন্নগত  অন্নজল  অন্নদা  অন্নদাস  অন্নময়  অন্নরস  অন্বিত  অন্যগত  অন্যায়  অপঘাত  অপজাত  অপস্মার  অপ্রকট  অপ্রখর  অবস্থান  অবস্থিত  অব্যাহত  অভ্যাগত  অভ্যাস  অম্বা  অম্রাত  অম্লান  অযোনিজ  অর্চা  অর্চিত  অর্জিত  অর্ডার  অর্থকর  অর্থপর  অর্থাৎ  অর্থিত  অর্ধপথ  অর্পিত  অর্সা  অশ্বা  অশ্রুত  অষ্টনাগ  অষ্টাহ  অসকাল  অসদ্ভাব  অসমান  অসম্বাধ  অসম্মত  অসম্মান  অসহমান  অসামাল  অসুখকর  অস্তগত  অস্তর  অস্তর২  অস্তি  অস্তুত  অস্থান  অস্থাবর  অস্থি  অস্থির  অস্নাত  অস্নাতক  অস্মার  অস্মিতা  অ্যাঁ  
See Words Also In:

1.Google-Translator 2.Wikipedia 3.Wiktionary.org