Edictionarybd
English & Bengali DictionaryBengali to Bengali Dictionary


Search Bengali Word:


Bengali - Bengali Dictionary:

অস্মার : [বিশেষ্য পদ] স্মৃতিভ্রংশ।Related Words

অকস্মাৎ  অকুমার  অক্কা  অক্রূর  অক্ষর  অখ্যাত  অগ্রসর  অগ্রিম  অঘ্রাত  অঘ্রান  অঙ্কিত  অঙ্কুর  অঙ্কূর  অঙ্গদ  অঙ্গার  অজুহাত  অজ্ঞান  অঞ্চিত  অঞ্জলি  অধিকার  অধিমাস  অধ্বর  অধ্যশন  অধ্যাস  অধ্যায়  অনুকার  অনুতাপ  অনুদান  অনুদার  অনুনাদ  অনুপাত  অনুপান  অনুপাম  অনুবাত  অনুবাদ  অনুভাব  অনুমতি  অনুমরণ  অনুমান  অনুমিত  অনুযাত  অনুলাপ  অনুসার  অন্ততঃ  অন্তর  অন্তসার  অন্ত্র  অন্দর  অন্ধকার  অন্ধতম  অন্ধ্র  অন্নগত  অন্নজল  অন্বিত  অন্যগত  অন্যতঃ  অন্যায়  অপকার  অপচার  অপমান  অপস্মার  অপ্রকট  অপ্রখর  অপ্রমাণ  অবতার  অবমান  অবস্থান  অবহার  অভিমান  অভ্যাস  অম্বর  অম্বা  অম্রাত  অম্লান  অর্চা  অর্চিত  অর্জিত  অর্ডার  অর্ডারী  অর্থকর  অর্থপর  অর্থাৎ  অর্থিত  অর্ধপথ  অর্পিত  অর্সা  অলঙ্কার  অশুভকর  অশ্বতর  অশ্বা  অশ্মর  অশ্মরী  অষ্টাহ  অসকাল  অসদ্ভাব  অসমতল  অসমাদর  অসমান  অসম্বাধ  অসম্মতি  অসম্মান  অসহমান  অসামাল  অসুখকর  অসৌম্য  অস্তগত  অস্তর  অস্তর২  অস্তি  অস্ত্র  অস্থান  অস্থাবর  অস্থি  অস্থির  অস্নাত  অস্নাতক  অস্মার  অস্মিতা  অহ্‌মাল  অ্যাঁ  
See Words Also In:

1.Google-Translator 2.Wikipedia 3.Wiktionary.org