Edictionarybd
English & Bengali DictionaryBengali to Bengali Dictionary


Search Bengali Word:


Bengali - Bengali Dictionary:

অস্থান : [বিশেষ্য পদ] মন্দস্থান, কুস্থান, কুৎসিৎ স্থান, অযোগ্যপাত্র।Related Words

অংশান  অকুমার  অক্কা  অখ্যাত  অগ্রসর  অগ্রিম  অঘ্রাত  অঘ্রান  অঙ্কিত  অঙ্গদ  অঙ্গন  অঙ্গার  অজুহাত  অজ্ঞান  অঞ্চিত  অঞ্জন  অঞ্জলি  অধীয়ান  অধোবদন  অধ্বরত  অধ্যশন  অধ্যাপন  অধ্যাস  অধ্যায়  অধ্যয়ন  অনুকার  অনুগমন  অনুতাপ  অনুদান  অনুদার  অনুদিন  অনুনাদ  অনুপাত  অনুপান  অনুপাম  অনুবাত  অনুবাদ  অনুভাব  অনুমান  অনুযাত  অনুরণন  অনুলাপ  অনুসার  অন্ততঃ  অন্তরণ  অন্ধতম  অন্নগত  অন্নজল  অন্নরস  অন্বিত  অন্যগত  অন্যতঃ  অন্যায়  অপমান  অপস্মার  অপ্রকট  অপ্রখর  অপ্রধান  অবতান  অবদান  অবমান  অবসান  অবস্থান  অবস্থিত  অবেদন  অভ্যাস  অম্বা  অম্রাত  অম্লজান  অম্লান  অর্চন  অর্চা  অর্চিত  অর্জন  অর্জিত  অর্জুন  অর্ডার  অর্থকর  অর্থপর  অর্থহীন  অর্থাগম  অর্থাৎ  অর্থিত  অর্থ২  অর্ধপথ  অর্ধাশন  অর্পিত  অর্সা  অশ্বতর  অশ্বযান  অশ্বা  অষ্টাহ  অসকাল  অসজ্জন  অসদ্ভাব  অসমান  অসম্বাধ  অসম্মান  অসহমান  অসামাল  অসুখকর  অস্তগত  অস্তর  অস্তর২  অস্তি  অস্থান  অস্থাবর  অস্থায়ী  অস্থি  অস্থির  অস্নাত  অস্নাতক  অস্মার  অ্যাঁ  
See Words Also In:

1.Google-Translator 2.Wikipedia 3.Wiktionary.org